Toxic Relationship คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่มีเป็น “พิษ” กับชีวิตจิตใจอยู่หรือเปล่า?

Toxic Relationship สัมพันธ์กับการ “ไม่เคารพคุณค่าในตัวเอง” และผู้คนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่า จนเชื่อมั่นว่าตนไม่มีสิทธิ์ “เลือก” สิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิต จึงต้องยอมติดอยู่ในความสัมพันธ์อันเป็นพิษเหล่านั้น ซึ่งหนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์นั้น อาจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ประชาชนใจทาส” กับ “รัฐบาลเผด็จการแย่ ๆ” ด้วยก็ได้

“พ่อบ้านใจกล้า” ไม่โรแมนติก … หยุด Romanticize “อำนาจที่ไม่สมดุล”(Power Imbalance) ในความสัมพันธ์ เพราะอำนาจนิยมอยู่ที่ใด ที่นั่นย่อมมีผู้ถูกกดขี่

ปรากฏการณ์ “พ่อบ้านใจกล้า”
ทำให้มีคำถามมากมายผุดตามขึ้นมา เกี่ยวกับการ romanticize ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ(Toxic Relationship) ของคนไทย
ยังทำให้เห็นว่าคนไทยอยู่กับ “อำนาจนิยม” อย่างชาชินเกินไป จนไม่เคยตระหนักถึง “อำนาจที่ไม่สมดุล” ในความสัมพันธ์

สังคมดัดจริต ทำให้มาตรฐานของ “ผู้หญิงไทย” บิดเบี้ยว(ตอนที่ 2)

ทั้งคนรุ่นก่อน รุ่นพ่อรุ่นแม่ รวมทั้งสื่อบันเทิง ละครไทย ปลูกฝังหญิงไทยให้ดูถูกคุณค่าของตัวเองจนเป็นเรื่องปกติมาตลอดหลายยุคสมัย
ด้วยมายาคติที่ว่า “ผู้หญิงต้องแต่งงานถึงจะมีศักดิ์ศรี” อย่างน้อยชีวิตหนึ่งของลูกผู้หญิงต้องมีสามี มีลูก เพราะผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียวนั้นน่าอดสู ห่อเหี่ยว ดูอับโชค
และคำสาปเหล่านี้จะหมดกำลังลงได้ ต่อเมื่อผู้หญิงกล้าที่จะตั้งคำถามถึงมายาคติเหล่านั้น และเคารพในคุณค่าที่ตัวเองมี