Toxic Relationship คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่มีเป็น “พิษ” กับชีวิตจิตใจอยู่หรือเปล่า?

Toxic Relationship สัมพันธ์กับการ “ไม่เคารพคุณค่าในตัวเอง” และผู้คนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่า จนเชื่อมั่นว่าตนไม่มีสิทธิ์ “เลือก” สิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิต จึงต้องยอมติดอยู่ในความสัมพันธ์อันเป็นพิษเหล่านั้น ซึ่งหนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์นั้น อาจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ประชาชนใจทาส” กับ “รัฐบาลเผด็จการแย่ ๆ” ด้วยก็ได้

“พ่อบ้านใจกล้า” ไม่โรแมนติก … หยุด Romanticize “อำนาจที่ไม่สมดุล”(Power Imbalance) ในความสัมพันธ์ เพราะอำนาจนิยมอยู่ที่ใด ที่นั่นย่อมมีผู้ถูกกดขี่

ปรากฏการณ์ “พ่อบ้านใจกล้า”
ทำให้มีคำถามมากมายผุดตามขึ้นมา เกี่ยวกับการ romanticize ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ(Toxic Relationship) ของคนไทย
ยังทำให้เห็นว่าคนไทยอยู่กับ “อำนาจนิยม” อย่างชาชินเกินไป จนไม่เคยตระหนักถึง “อำนาจที่ไม่สมดุล” ในความสัมพันธ์