We Think Magic Box

นี่คือรายการน้องใหม่ของเราที่เอาไว้ตอบ “ความเข้าใจผิด” หรือ “มายาคติ” ของสังคมจากเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเมือง เพศวิถี ชนกลุ่มน้อย ศาสนา หรือความรู้ผิดๆ จากคนในสังคมไทย เพราะเราเชื่อว่าการรู้จักกันมากขึ้น จะช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ลดอคติและความเกลียดชังในสังคมได้